SantFrancesc 

Departament d'Orientació

A l’escola comptem amb un equip de psicòlegs i mestres especialistes els quals desenvolupen la seva feina en diferents àmbits, però amb una única intenció: atendre els alumnes de la nostra escola segons les seves característiques i ajudar-los en el seu creixement acadèmic i personal.

Orientació

 • Psicodiagnòstic escolar.
 • Avaluació psicopedagògica per a l’assignació de recursos especials.
 • Gestions de recursos externs per alumnes.
 • Programa “Projectes per alumnes amb altes capacitats”.
 • Suport tècnic als al professorat.
 • Orientació professional.
 • Orientació Familiar.
Contacte:


Pedagogia terapèutica

 • Reeducació individual i en petit grup de les dificultats d’aprenentatge.
 • Detecció primerenca i tractament d’alteracions de l’aprenentatge.
 • Grups petits de reeducació dels trastorns de la lectoescriptura.
 • Suport tècnic als professors amb alumnes de necessitats educatives específiques i especials.
 • Taller de les emocions.
Mestre PT:


Audició i llenguatge

 • Taller d’estimulació del llenguatge E.I. (en petits grups).
 • Detecció primerenca, diagnòstic i tractament d’alteracions del llenguatge (E.I. i EP).
 • Reeducació logopèdica d’E.I., EP, ESO.
 • Programa d’estimulació de la lectura i biblioteca infantil i E.P.
 • Suport a la lectoescriptura a E.I. i EP (Kinestemes, llenguatge bimodal, etc.).
Mestres AL: