SantFrancesc 

Política de Qualitat

MISIÓ VISIÓ I VALORS

L’existència dels nostres Centres ve donada per tres aspectes importants que són: cap on anam (Missió), on estam (Visió) i amb que contam (Valors), aspectes que ens condueixen al compliment dels requisits i a la millora contínua.

ls Col·legi Franciscà Sant Francesc de Palma (TOR), és una escola franciscana fonamentada en el Caràcter Propi del Tercer Ordre Regular de Sant Francesc que té com a:

MISSIÓ

Educar a la persona de manera integral, donant sentit a la seva existència, creient en la seva capacitat de superació, amb una visió positiva de la vida, sentint Déu al costat, vivint la fraternitat universal i gaudint de la capacitat d’admirar, respectar i astorar-se davant la creació.

Per això, establim una Proposta Educativa que es desenvolupa en les següents dimensions:

 • DIMENSIÓ PERSONAL: Educam desenvolupant totes les capacitats dels alumnes, adaptant-nos a la seva situació i a la seva evolució, formant persones lliures, responsables dels seus actes, acadèmicament preparades amb esperit crític i creatiu, a través de la responsabilitat i l’alegria, l’esforç i la valoració del treball ben fet.
 • DIMENSIÓ RELACIONAL: Educam per a la tolerància, la convivència pacífica i democràtica, la igualtat, la salut, l’oci, la cultura i el respecte als drets humans i al medi ambient.
 • DIMENSIÓ TRANSCENDENT: Educam des d’una ètica franciscana alabant i reconeixent Déu, compartint la pròpia pau amb els germans i comprometre’ns perquè tots puguin viure una vida digna, en la que el jove descobreixi realment l’Església com signe de salvació i el missatge de Jesucrist com anunci d’alliberació, fet present ja, en la seva pròpia vida.

VISIÓ

Per mantenir viva la nostra Proposta Educativa viva, conscients dels reptes actuals i futurs, és la nostra VISIÓ concentrar-nos en aconseguir:
 1. - Que la institució fomenti la integració i formació del professorat i del PAS.
 2. - Que els alumnes rebin una formació integral, amb una bona preparació acadèmica i competencial.
 3. - Una eficaç atenció a la diversitat personal, cultural i acadèmica a través de la innovació pedagògica.
 4. - Un clima acollidor, de diàleg i de treball en equip que permeti fomentar relacions interpersonals i desenvolupar el seu aprenentatge.
 5. - Una coordinació i col·laboració estreta i plena entre la nostra escola i les famílies, a través d’un seguiment individual basat en la confiança mútua.
 6. - Una comunitat educativa que respecti i tingui cura, d’una manera eficaç i compromesa, el Caràcter Propi i els Projectes Educatius del centre.
 7. - Un centre de referència pel seu compromís en la cura del medi ambient.
 8. - Una escola que fomenti i aporti els mitjans necessaris per a l’adaptació de la comunitat educativa a les noves tecnologies.
 9. - Una escola transparent en la seva economia i que treballi pel seu autofinançament.

VALORS

Aquest repte de futur es fonamentarà en els següents VALORS que seran el nostre camí d’èxit:
 1. - Els valors franciscans de l’ecologia, la fraternitat, la misericòrdia i el perdó són la base de totes les decisions nostres.
 2. - El treball en equip a través del diàleg, el consens, la responsabilitat, la convivència, el respecte i la tolerància serà la forma natural de millorar les relacions humanes i els resultats.
 3. - La resposta a les necessitats i expectatives de la comunitat educativa serà la nostra preocupació, oferint serveis, desenvolupant competències, adaptant l’estructura organitzativa, optimitzant els recursos i dissenyant o incorporant propostes innovadores.
 4. - El compromís amb la millora contínua, la il·lusió i l’adaptació al canvi són elements essencials per a la nostra organització.